Chagua Tarehe

To
Chagua Tarehe

Taarifa Ya Mikopo Jun 21, 2024 to Jun 21, 2024
Tarehe Kuchukua Jina La Mkopaji Kiasi Alichokopa Kiasi Atakachorudisha Tarehe ya Kulejesha
Jumla
0.00
0.00
Matumizi ya Kikundi Jun 21, 2024 to Jun 21, 2024
Tarehe Matumizi Maelezo Kiasi
Jumla
0.00
Malipo Ya Wanakikundi Jun 21, 2024 to Jun 21, 2024
Tarehe ya Malipo Jina la Mwanakikundi Kiasi Alicholipa Kwa Ajili Ya
Jumla ya Makusanyo
0.00
Waliopokea Mchezo Jun 21, 2024 to Jun 21, 2024
Tarehe ya Malipo Jina la Mwanakikundi Kiasi Alicholipewa
Total Purchase payment
0.00
Taarifa ya benki toka Jun 21, 2024 to Jun 21, 2024
Tarehe Maelezo Iliyoingia Iliyotoka
Jumla
0.00
0.00
Jumla ya mihamala ya benki 0.00
Jumla la Salio la nyuma 27,231,322.00
Jumla la Salio lililopo Benk Kwasasa 27,231,322.00
Taarifa Ya Fedha Toka Jun 21, 2024 Mpaka Jun 21, 2024
Pesa Iliyoingia Pesa Iliyotoka
Mkopo Uliyorejeshwa:0.00 Mkopo Uliyokopwa:0.00
Makusanyo Ya Mchezo:0.00 Malipo ya Mchezo:0.00
Makusanyo Ya Faini:0.00 Matumizi:0.00
Makusanyo Ya Michango Mingine:0.00 Malipo ya Michango Mingine:0.00
Makusanyo Ya Ada:0.00

Jumla ya pesa Iliyokusanywa:0.00

Jumla ya pesa Iliyolipwa:0.00

Jumla ya pesa Iliyokusanywa: 0.00